کیفیت و آداب غسل میت به نقل از مفاتیح الجنان

باید میّت را به سه غسل،غسل دهند:غسل اول با آب سدر،دوّم با آب کافور،سوم با آب خالص.و کیفیّت غسلش‏ مانند غسل جنابت است.ابتدا مى‏کند به شستن دستهاى میّت سه مرتبه،پس عورت او را با کمى از اشنان سه مرتبه‏ مى‏شوید،سپس سر او را سه مرتبه با کف سدر غسل مى‏دهد،سپس جانب راست و بعد جانب چپ را به همین صورت‏ و دست خود را به تمام بدن میّت مى‏کشد،و باید همه این شستنهاى اول با آب سدر باشد،سپس ظرفها را بشوید تا اثر سدر از آنها برود،سپس به همین ترتیب با آب کافور آنگاه او را با آب خالص غسل دهد،و غسل‏دهنده در حال غسل دادن هر عضوى بر جانب‏ راست او بایستد و بگو:عفوا عفوا،چون از غسل دادن فارغ شود،بدن میّت را با جامه تمیزى خشک کند.

و بر غسل‏ دهنده در این حال یا بعد از آن غسل مس میّت واجب است. و مستحبّ است وضو گرفتن، پیش از غسلهاى میّت.

این نوشته در کفن و دفن ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.