استفتائاتی در باب نماز میت

استفتائاتی در باب نماز میّت به نقل از وب سایت آیت الله بهجت (رحمه الله علیه)

نماز بر افرادى که خودکشى نموده اند

۱۳۱۱٫ نماز خواندن بر جنازه ى اشخاصى که به وسیله ى سم یا با وسایل دیگر خودکشى مى کنند، چه صورت دارد؟

ج. اگر مسلمان بوده اند، واجب است.

نماز بر کسى که خاکستر شده

۱۳۱۲٫ شخصى در آتش سوزى کاملاً سوخته و خاکستر شده و خاکستر او با خاکستر بقیه ى اشیا قابل تفکیک نیست. آیا نماز خواندن بر او واجب است و به چه نحوه؟

ج. اگر واجب باشد، اختلاط اثرى ندارد.

قصد براى اللهم اغفر للمؤمنین

۱۳۱۳٫ اگر در نماز میّت وقت گفتن «اللهمّ اغفر للمؤمنین و المؤمنات» ماعداى دشمنان خود را قصد کند اشکال در نماز ایجاد مى کند؟

ج. انسان مؤمن با مؤمنین در جهت ایمان آن ها دشمنى ندارد.

شک امام در صحت نماز میّت

۱۳۱۴٫ شخصى در یکى از روستاهاى شهرستانى به عنوان این که مُلاّ است نماز میّت مى خواند. ولى به تازگى برایش شبهه اى پیش آمده است، زیرا پاى او یک وجب کوتاه است. آیا مى تواند نماز میّت بخواند؟ حدود ۲۰ سال با جماعت، نماز میّت خوانده است. نمازهایى که خوانده، چه حکمى دارد؟

ج. جماعت و فرادا در نماز میّت وظیفه شان تقریبا یکى است و لذا ممکن است که خیلى از آن ها واجد شرایط نماز بر میّت بوده اند، ولو فرض شود که شرایط نماز جماعت را نداشته اند، با این که ممکن است بگوییم شرط جماعت را هم این گونه عذرها دارند و خصوص این عذر شاید احتیاط هم نداشته باشد.

غلط خواندن نماز میّت

۱۳۱۵٫ فردى که نماز میّت برخى اموات را مى خوانده است، متوجه مى شود نماز میّت را گاهى اشتباه مى خوانده است؛ مثلاً به جاى «اَشْهَدُ اَنَّ محمدا»، «محمدٍ» مى خوانده است؛ چه سهوا، چه عمدا. وى احتمال مى دهد که چنین اشتباهى را کرده باشد. تکلیف چیست؟

ج. اگر به طورى است که اشتباهش را مى فهمد و اعاده مى کند که مانعى ندارد، و نمازهایى را که احتمال مى دهد این گونه بوده است، حکم به صحت آن ها مى کند و اگر طورى است که نمى تواند بر آن ها محافظه کارى بکند، با وجود افرادى که توانایى خواندن نماز میّت صحیح را دارند، احتیاط در ترک است.

شرایط نمازگزار

۱۳۱۶٫ شخصى شیعه است و به بلوغ هم رسیده، آیا مى تواند نماز میّت را بخواند؟

ج. بله، مى تواند بخواند و به مسأله ى ۵۱۸ و مسایل بعد آن در رساله رجوع شود.

نماز خواندن با کفش

۱۳۱۷٫ شخصى پا برهنه نمى شود و نماز میّت را مى خواند، آیا نماز صحیح است؟

ج. بله.

بلند کردن دست ها در هنگام نماز

۱۳۱۸٫ نمازگزار میتى بدون این که دست ها را بالا ببرد نماز میّت را مى خواند، آیا نمازش صحیح است؟

ج. بله.

فاصله کم با میّت

۱۳۱۹٫ اگر شخصى آن قدر به میّت نزدیک شود که لباسش به میّت بخورد، حکمش چیست؟

ج. اشکال ندارد.

دعا به مؤمنین

۱۳۲۰٫ امام جماعت در نماز به مؤمنین هم دعا مى کند این دعا کردن چه تأثیرى براى میت دارد؟

ج. تأثیر دارد، زیرا او سبب شده است که به مؤمنین دعا شود و در غیر جماعت هم دعا براى مؤمنین هست.

گفتن «الصَّلاه»

۱۳۲۱٫ من به جاى ۳ مرتبه «الصلاه» گفتن، ۱ مرتبه گفتم و ۲ مرتبه تکبیر گفتم، صحت و سقم نماز را برایم توضیح بفرمایید؟

ج. اگر سهوا بوده، مانعى ندارد و اگر دو مرتبه تکبیر را به جاى دو مرتبه ى «الصلاه» و تکبیر واجب را جداگانه گفته اید، مطلقا مانعى ندارد.

مکان نماز میّت

۱۳۲۲٫ به دلیل استحباب نماز خواندن در جایى که بیشتر مردم مى آیند، به میتى در وسط خیابان نماز خواندند، آیا این نماز به دلیل سدّ معبر کردن صحیح است؟

ج. اگرچه سدّ معبر هم جایز نباشد، ولى نماز صحیح است.

نماز میّت در حال حیض یا جنابت

۱۳۲۳٫ آیا در حال حیض یا جنابت، مى توان نماز میّت خواند؟

ج. بله، مى توان.

قصد قربت

۱۳۲۴٫ اگر کسى نماز میّت را بدون قصد قربت بخواند، صحیح است یا نه؟

ج. قصد قربت شرط است.

نشسته نماز خواندن بر میّت

۱۳۲۵٫ شخصى به دلیل پا درد، به صورت نشسته بر میتى نماز خوانده است، آیا صحیح است؟ و اگر کسى به دلیل عدم توانایى به صورت نشسته بر میّت نماز خوانده و کسى هم نبوده که ایستاده نماز بخواند و در وسط نماز یک شخص دیگرى که مى توانست ایستاده نماز بخواند رسیده است آیا باید او نماز را اعاده کند یا همین نماز کافى است؟

ج. اگر کسى نباشد که ایستاده نماز بخواند، مى شود نشسته بر او نماز خواند و چنان چه بعد از خواندن نماز و یا بعد از خواندن قسمتى از آن، فردى که قادر به خواندن نماز به صورت ایستاده است پیدا شود، بنابر احتیاط واجب باید نماز اعاده شود.

طریقه خواندن نماز بر چندین میّت

۱۳۲۶٫ شخصى مى خواهد چندین میّت نماز بخواند، آیا باید براى هر کدام جدا نماز بخواند یا مى شود براى همه یک نماز خواند؟

ج. مى توان براى همه یک نماز خواند، ولى در دعاهایى که بعد از تکبیر چهارم خوانده مى شود، باید ضمایر به صورت جمع گفته شود.

تکرار نماز بر یک میّت

۱۳۲۷٫ شخصى مى خواهد براى یک میّت چند بار نماز بخواند تا ثواب بیشترى عاید او گردد، آیا جایز است؟

ج. اگر هر دو نماز از هر جهت مثل هم باشند، مکروه است چند نماز بر میّت خوانده شود. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله ى ۵۳۰ رساله رجوع شود.)

نماز نخواندن بر میّت

۱۳۲۸٫ میتى را بدون این که بر او نماز بخوانند دفن کرده اند، آیا براى نماز خواندن بر او باید نبش قبر کرد؟

ج. اگر خارج کردن میّت از قبر ممکن نیست یا موجب بى احترامى به او مى شود، واجب است به قبر او نماز بخوانند وگرنه احتمال دارد مثل غسل دادن و کفن کردن میّت، بیرون آوردن میّت و خواندن نماز بر او واجب باشد.

باطل بودن نماز میّت بعد از دفن

۱۳۲۹٫ میتى را دفن کردند، بعد از انجام نماز و غسل و کفن مشخص شد که نماز نمازگزار، باطل بوده است وظیفه چیست؟

ج. به پاسخ سؤال قبلى و نیز به مسأله ۵۳۱ رساله رجوع شود.

خواندن نماز بر قبر

۱۳۳۰٫ میتى را بدون خواندن نماز دفن کرده اند و فردى آمده و بر قبر میّت نماز را خوانده، آیا صحیح است؟ و اگر بعد از مدتى به دلیل آمدن سیل، بدن او از قبر بیرون بیاید، آن نماز میّت را باید اعاده کرد؟

ج. صحیح است، ولى اگر بدن او به سببى مثل سیل و نظیر آن خارج شد، بنابر احتیاط واجب این نماز اعاده شود.

تزاحم نماز فریضه و میّت

۱۳۳۱٫ اگر در زمانى که نماز فریضه شخصى مى خواهد قضا شود و در تأخیر دفن میّت هم خوف بر میّت وجود دارد، باید نماز میّت را بخواند یا فریضه را؟

ج. اظهر تقدیم فریضه و نماز خواندن بر قبر میّت، بعد از دفن او است.

خواندن نماز میّت

۱۳۳۲٫ آیا مى شود تکبیرات را به صورت فارسى گفت؟

ج. خیر، باید عربى گفت.

نماز میّت به فارسى

۱۳۳۳٫ اگر کسى پیدا نشود که نماز میّت را به عربى بخواند، آیا مى توان نماز را به فارسى یا زبان دیگرى به جاى آورد؟ و آیا در چنین مواردى پنج تکبیر کفایت مى کند؟

ج. کسى که نتواند کمتر از مقدار واجب نماز میّت را که در رساله مذکور است بخواند، نادر است و در چنین مواردى مى تواند همین مقدار کم را از روى نوشته بخواند.

درست نخواندن نماز میّت

۱۳۳۴٫ اگر شخصى عبارات عربى را نمى تواند درست تلفظ کند، آیا مى تواند نماز میّت بخواند یا خیر؟

ج. دیگران نباید به نماز او اکتفا کنند.

خواندن تکبیرات نماز میّت

۱۳۳۵٫ شخصى تکبیرات نماز میّت را به صورت مرتب نخوانده است ـ یعنى تکبیر اوّل و سوم و دوم و پنجم را جا به جا خوانده ـ ، آیا نمازش صحیح است؟

ج. احتیاطا باید اعاده کند.

اشتباه خواندن نماز میّت

۱۳۳۶٫ شخصى در موقع خواندن تکبیرات در میّت زن، به جاى «هذه» گفته «هذا» آیا اشکال دارد؟

ج. خیر، اشکال ندارد.

آهسته خواندن نماز میّت

۱۳۳۷٫ شخصى به اندازه اى آهسته تکبیرها و دعاها را مى گوید که ممکن است نماز از صورت خود خارج شود، آیا اشکالى دارد؟

ج. آهسته خواندن، سبب خروج از صورت نماز نمى شود.

تیمم در نماز میّت

۱۳۳۸٫ فردى وضو نداشته است و آب هم در اختیار او بوده امّا تیمم کرده، آیا نماز میّت را مى تواند بخواند؟

ج. بله، مى تواند.

۱۳۳۹٫ فردى در حال جنابت بوده است و آب هم موجود بوده ولى تیمم کرده است، آیا مى تواند نماز میّت بخواند و استحباب آن در این صورت جارى است؟

ج. مى تواند نماز را بخواند، هر چند مستحب است غسل کند.

چگونگى قرار گرفتن نماز گزار در مقابل میّت

۱۳۴۰٫ شخصى که مى خواهد بر میّت زن یا مرد نماز اقامه کند، بهتر است رو به روى میت بایستد یا بالاى سر میّت؟

ج. اگر میّت مرد است امام جماعت یا کسى که فرادى بر او نماز مى خواند، مقابل وسط قامت یا سینه او بایستد، و اگر میّت زن است، مقابل سینه یا سر او بایستد.

لباس غصبى در نماز میّت

۱۳۴۱٫ فردى لباسى را دزدیده است و در راه از او مى خواهند که نماز میتى را بخواند، آیا این نماز صحیح بوده است؟

ج. بله، صحیح است با تمشّى قصد قربت.

نماز میّت توسط زن

۱۳۴۲٫ آیا زن مى تواند بر میّت نماز بخواند؟

ج. بله مى تواند.

مقدار پستى و بلندى میّت و نمازگزار

۱۳۴۳٫ شخصى روى یک تالار دو مترى (پله) و میّت روى زمین بوده و نماز را بر میّت خوانده، آیا باید نماز اعاده شود یا صحیح است؟

ج. مکان نمازگزار نباید از جاى میّت به قدرى پست تر یا بلندتر باشد که عرفا نماز بر این میّت صدق نکند، ولى پستى و بلندى مختصر اشکال ندارد.

مقدار فاصله نمازگزار از میّت

۱۳۴۴٫ شخصى در فاصله ى ۵ الى ۶ مترى میّت، نماز میّت را خوانده است، آیا نماز صحیح بوده است؟ و فاصله بین نمازگزار و میّت چه مقدار باید باشد؟

ج. نمازگزار نباید به قدرى دور باشد که عرفا نماز بر این میّت صدق نکند؛ ولى در نماز جماعت اگر صف ها به یکدیگر پیوسته باشند، اشکال ندارد.

حایل یا پرده بین نمازگزار و میّت

۱۳۴۵٫ میّت در جایى گذاشته شده بوده که یک پرده آویزان بوده و به دلیل حرکت پرده به وسیله باد، پرده دایم بین نمازگزار و میّت حایل مى شد، آیا نماز میّت صحیح است یا باید اعاده شود؟

ج. اگر عرفا نماز بر آن میّت صدق مى کرده است، نماز صحیح بوده است.

تابوت

۱۳۴۶٫ آیا تابوت میّت و نمازگزار حایل محسوب مى شود؟

ج. خیر.

مقدار پوشش هنگام نماز براى میّت

۱۳۴۷٫ میتى به دلیل این که نمى شد او را کفن کرد کفن نشده و عورتش هم مشخص است، در چنین مواردى وظیفه چیست، آیا همین گونه مى شود بر او نماز خواند؟

ج. در چنین مواردى لازم است عورت میّت را با تخته و آجر و مانند این ها بپوشانند.

معیّن کردن میّت در حال نماز به وسیله نمازگزار

۱۳۴۸٫ شخصى بر میتى نماز خوانده ولى مشخص نکرده که بر این میّت «قربه الى اللّه » نماز مى خواند، آیا نمازش صحیح است؟

ج. هنگام نماز لازم است قصد قربت کرده و میّت را معیّن کند و مقصود از نیّت و تعیین همان قصد است و مرور قصد و نیّت در ذهن یا تلفظ لازم نیست.

نماز میّت بر بى نمازها

۱۳۴۹٫ بر چه کسانى واجب است نماز میّت خوانده شود و کسى که نماز نمى خوانده، مى شود بر او نماز خواند؟

ج. اگر مسلمان بوده، نماز بر او واجب است.

نماز میّت بر گوینده شهادتین

۱۳۵۰٫ فردى که گوینده شهادتین باشد، و چیزى که منافات با شهادتین باشد از او سر نزده، ولى احکام الهى را عمل نمى کند، آیا بر او نماز میّت واجب است؟

ج. بله، واجب است (جهت توضیح بیشتر به مسأله ى ۵۱۴ رساله رجوع شود.)

محکومین به کفر

۱۳۵۱٫ آیا افرادى مانند غلاه، خوارج، نواصب و کسانى که محکوم به کفر هستند، جایز است بر آن ها نماز خواند یا خیر؟

ج. جایز نیست. (مسأله ى ۵۱۴ رساله)

نماز میّت بر کودک

۱۳۵۲٫ بچه اى کمتر از ۵ سال داشته فوت کرده، آیا نماز میّت بر او واجب است؟

ج. اگر عارف به نماز بوده، احتیاطا واجب است که بر او نماز خوانده شود. (مسأله ى ۵۱۴ رساله)

پیدا شدن میّت در شهرهاى اسلامى

۱۳۵۳٫ مرده اى در شهرهاى اسلامى پیدا شده، آیا باید بر او نماز خواند؟

ج. بله، (مسأله ى ۵۱۵ رساله).

پیدا شدن مرده در بلاد کفر

۱۳۵۴٫ مرده اى در بلاد کفر پیدا شده است که در آن جا مسلمانان هم زندگى مى کنند، آیا باید بر او نماز میّت خواند؟

ج. در صورتى که احتمال برود این میّت مسلمان است و یا از مسلمانى متولد شده، واجب است بر او نماز خوانده شود.

شک به خوانده شدن نماز میّت

۱۳۵۵٫ یک فردى مرده است و ما یقین نداریم که کسى نمازش را خوانده یا نه وظیفه چیست؟

ج. باید نماز بر او خواند.

زمان نماز میّت

۱۳۵۶٫ شخصى قبل از حنوط میّت نماز میّت را خوانده، آیا صحیح است؟

ج. خیر. (مسأله ى ۵۱۶ رساله).

۱۳۵۷٫ شخصى تصادف کرده و مرده است و یک نفر در محل حادثه حاضر شده و نمازش را قبل از غسل و کفن خوانده است، آیا لازم است بعد از غسل و کفن هم نماز خوانده شود؟

ج. بله، لازم است. (مسأله ى ۵۱۷ رساله).

عدم شرطیّت طهارت از حدث اصغر و اکبر در نماز میّت

۱۳۵۸٫ فردى قبل از این که وضو بگیرد و یا غسل کند نماز میّتى را خوانده، آیا نماز صحیح بوده است؟

ج. بله.

وصیت میّت بر نماز خواندن فردى خاص

۱۳۵۹٫ اگر میّت وصیت کرده باشد که فرد خاصى بر وى نماز بخواند، آیا او باید از ولىّ میت اجازه بگیرد؟

ج. بله، بنابر احوط لازم است.

دسترس نبودن ولىّ میّت

۱۳۶۰٫ اگر هنگام نماز بر میّت، ولىّ میّت در دسترس نبود، آیا باید تا دسترسى به وى و اجازه گرفتن از او صبر کرد یا مى توان نماز بر میّت را اقامه نمود؟

ج. اگر در صبر کردن محذورى است، با اجازه ى حاکم شرع مى توان نماز را اقامه کرد.

نماز بر زنازاده

۱۳۶۱٫ نماز خواندن بر زنازاده چه حکمى دارد؟

ج. اگر محکوم به اسلام بوده و از مسلمین بوده است، واجب است.

نماز بر غیر شیعه

۱۳۶۲٫ آیا نماز خواندن بر مسلمانان غیر شیعه اثنى عشرى واجب است؟

ج. بله، واجب است.

نماز به بچه اى که مرده به دنیا آمده

۱۳۶۳٫ آیا نماز خواندن بر بچه اى که مرده به دنیا آمده است، مستحب است؟

ج. خیر.

نماز بر مرده تکه تکه شده

۱۳۶۴٫ اگر در اثر حادثه اى بدن میّت قطعه قطعه شود و برخى از قسمت هاى آن یافت شود، نماز خواندن بر آن قسمت ها واجب است؟

ج. اگر آن قسمت سینه ى میّت باشد ـ کلاً یا بعض از سینه که محلّ قلب است ـ نماز بر آن واجب است.

نماز بر میتى که نمى شناسیم

۱۳۶۵٫ گاهى براى نماز خواندن بر میتى که نمى شناسیم دعوت مى شویم، خواندن عبارت «اللهم انا لانعلم منه الا خیرا» در مورد او آیا دروغ محسوب مى شود؟

ج. ممکن است از خیر، اصل ایمان را قصد کنید.

نماز بر افراد شرور و فاسق

۱۳۶۶٫ اگر فرد شرور و فاسقى از دنیا برود، آیا مى توان عبارت «اللهم انا لانعلم منه الاّ خیرا» را در مورد او به کار بریم؟

ج. اگر مراد از خیر، ایمان به خدا و پیامبر ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ و اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ باشد، مانعى ندارد.

گفتن جمله ى «اللهم انا لا نعلم منه الاّ خیرا»

۱۳۶۷٫ در نماز میّت آمده: «اللّهمّ انّا لا نعلم منه الاّ خیرا»، آیا مى شود بر غیر عادل این جمله را خواند و با چه قصدى؟

ج. معلوم شد که علم به خیر، علم به ایمان او مى تواند باشد.

جماعت خواندن نماز میّت

۱۳۶۸٫ آیا به جماعت خواندن نماز میّت واجب است؟

ج. مستحب است.

۱۳۶۹٫ بیش از دو نفر براى نماز خواندن براى میّت حاضر نیستند، آیا مى شود به جماعت خواند؟

ج. بله، مى شود.

خواندن تکبیرات در نماز میّت

۱۳۷۰٫ کسى به امام جماعت اقتدا کرده است، ولى تکبیرها و دعاها را نگفته است، آیا نمازش صحیح است؟

ج. خیر، صحیح نیست.

جلو افتادن مأموم از امام

۱۳۷۱٫ شخصى در تکبیر اوّل از امام جلو افتاده است، آیا نمازش را مى تواند ادامه دهد یا باید تکبیر را اعاده کند؟ هم چنین فردى در حال خواندن نماز میّت، در تکبیر ۲ و ۳ از امام جلو افتاده، ولى صبر کرده تا تکبیر ۴ و ۵ را با امام بخواند، آیا نمازش صحیح است؟

ج. نماز او صحیح است، اما مستحب است همان تکبیر را با امام اعاده نماید.

فردى که دیر به نماز جماعت میّت رسیده

۱۳۷۲٫ شخصى وقتى به جماعت مى رسد که بعضى از تکبیرات نماز میّت گفته شده است، وظیفه اش چیست؟

ج. مى تواند اقتدا کند، ولى باید در هر تکبیر به وظیفه خود عمل کند، یعنى دعاى مربوط به همان تکبیر را خودش بخواند و بعد از فراغ امام بقیه تکبیرات را تمام کند.

شرایط امام جماعت در نماز میّت

۱۳۷۳٫ آیا تمام شرایط امام جماعت، در نماز میتى که به جماعت خوانده مى شود شرط است؟

ج. احوط، اعتبار جمیع شرایط امام جماعت است.

امام جماعت زن

۱۳۷۴٫ آیا در نماز میّت، زن مى تواند امام جماعت شود؟

ج. اگر واجد تمام شرایط بوده و عادل باشد، فقط براى زن ها مى تواند امامت کند.

این نوشته در نماز میت ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.